Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Prywatność i poufność.

1) Administratorem danych jest firma AST System sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Ochla-Kornela Makuszyńskiego 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000523066, posiadająca numer NIP: 973-101-87-52 oraz REGON: 081235958, zwany dalej AST System.

2) AST System jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że AST System ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

3) Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez AST System w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.astsystem.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak przeglądanie strony, wysyłanie zapytań, korzystanie z aplikacji mobilnych i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań przez Użytkowników. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) Korzystanie przez Ciebie ze strony, lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez AST System, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie.

1) Obsługa Użytkownika: AST System może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi AST System. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, AST System będzie także uprawniony do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

2) Formularz kontaktowy: AST System może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z nim za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego. Dane te są niezbędne do umożliwienia AST System kontaktu z Użytkownikami.

3) Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom AST System jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej AST System.

4) Uzupełnianie pozyskanych danych: AST System jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

 

 1. Adresy IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych.

AST System może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

 

 1. Wykorzystanie zgromadzonych danych.

1) AST System przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 2. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 3. przeprowadzanie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonowania produktów, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 5. obsługa reklamacji;
 6. prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów;
 7. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;
 8. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 9. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 10. statystycznych;
 11. archizacyjnych;

2) AST System jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

 1. Udostępnianie danych.

1) Jeżeli będzie to za zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem AST System, AST System może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez AST System. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

2) AST System nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. AST System może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Użytkownika), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 2. AST System może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym AST System w walce z oszustwami i nadużyciami, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.

3) W ramach przyjętej Polityki Prywatności AST System zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług.

4) Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu AST System może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

5) AST System może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez AST System lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

 

 1. Bezpieczeństwo.

Wszystkie zbierane przez AST System dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.