ASTmobile – aplikacja na telefon

Wyższa wydajność i komfort pracy to nie tylko dostosowany do Ciebie sterownik, to także aplikacja, o której tak wielu zapomniało. Jako pierwsza firma dajemy Ci potężne narzędzie, całkiem za darmo, ASTmobile. To aplikacja na Twój telefon, która uczyni pracę ze sterownikiem lekką i szybka. Znajdziesz swój AST wprost z samochodu, bez otwierania szafy i zobaczysz jak jest ustawiony. Zdalnie odczytasz jego czas, godziny załączeń, położenie na mapie i wiele najpotrzebniejszych danych do natychmiastowej zmiany lub oceny. Interfejs nie wchodzi Ci w drogę, naturalnie prowadzi i daje poczucie panowania nad całością. Praca ze sterownikiem daje nowe podejście do problemu odpowiedniego ustawienia oświetlenia. Sprawia, że każde zadania jest teraz po prostu ciekawsze.

POBIERZ APLIKACJE ASTmobile

 

ASTmobile – tryb pracy programu

 

Aplikacja ASTmobile umożliwia wybór trybu pracy dostępne są dwie możliwości:

 • Połącz ze sterownikiem – wybór tej opcji spowoduje przejście do panelu wyszukiwania dostępnych sterowników ASTmini, a następnie umożliwi połączenie ze sterownikiem w celu konfiguracji online.
 • Tworzenie banków nastaw – wybór tej opcji powoduje przejście do panelu umożliwiającego tworzenie banków nastaw sterownika ASTmini.
  Bank nastaw to zestaw parametrów określających stan pracy sterownika takich jak: tryb pracy poprawek, przedziały załączeń, wyjątki, tryb pracy fotokomórki itp.

Z pozycji tego panelu można zaznaczyć pozycję „Zapamiętaj wybór” dzięki czemu przy kolejnych uruchomieniach aplikacji ekran ten będzie pomijany, a program będzie przechodził do uprzednio wybranej opcji.

ASTmobile – dostępne sterowniki

 

Ekran ten zawiera listę wszystkich dostępnych sterowników AST mini w zasięgu telefonu. Zasięg sterownika AST mini w otwartej przestrzeni wynosi około 20 m. Czas wyszukiwania sterowników może trwać do około 60 sekund, ale oczywiście po pojawieniu się pożądanego sterownika na liście można wybrać tą pozycję i przejść do pracy ze sterownikiem.
W przypadku gdy z wybranym sterownikiem łączymy się pierwszy raz za pomocą tego telefonu zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o sparowanie sterownika ASTmini z telefonem.
W dolnej części ekranu znajduje się przycisk „Szukaj urządzeń” którego naciśnięcie spowoduję ponowne uruchomienie procesu wyszukiwania dostępnych sterowników.
W przypadku gdy w telefonie bluetooth jest wyłączony zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem o zgodę na włączenie modułu bluetooth.

 

 

START

 

Ekran Start jest jednym z głównych ekranów aplikacji zawiera on następujące parametry:

 • Nazwę sterownika – wybór tej pozycji uruchomi okno dialogowe umożliwiające edycje nazwy oraz dodanie takich parametrów jak numer SOU, ulica, opis, PIN
 • Aktualną datę i godzinę sterownika – wybór tej pozycji uruchomi okno dialogowe umożliwiające przeprowadzenie synchronizacji daty i godziny zgodnie z ustawieniami telefonu.
 • Czasy wschodu i zachodu słońca dla pozycji sterownika.
 • Czasy ostatnich wyłączeń i przyszłych załączeń dla wyjścia A i B dla aktualnych ustawień sterownika.
 • Czas pracy wyjść A i B od ostatniego zerowania – wybór tych pozycji spowoduje uruchomienie okna dialogowego umożliwiającego wyzerowanie czasów.
 • Aktualną pozycję sterownika – wybór tej pozycji uruchomi okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie pozycji sterownika, czy też ustawienie pozycji zgodnie z aktualnymi wskazaniami GPS telefonu.

 

START cd.

 

 • Tryb pracy – wybór tej pozycji uruchomi okno dialogowe umożliwiające wybór trybu dostępne są dwie możliwości:
  Obliczone z pozycji sterownika – wybór tej pozycji spowoduję że czasy załączeń i wyłączeń będą obliczane dla aktualnej pozycji geograficznej sterownika,
  Zgodnie z tabelą – wybór tej pozycji spowoduję że czasy załączeń i wyłączeń będą pobierane z tabeli.
  (Tabela załączeń może być definiowana, a następnie przesłana do sterownika za pomocą aplikacji ASTmobile)
 • Doba – wybór tej pozycji uruchomi okno dialogowe umożliwiające zmianę trybu pracy doby, dostępne są dwie możliwości:
  doba od 12:00 do 12:00 – wybór tej pozycji jest zalecany gdy większość czynności związanych z przedziałami załączeń będzie odbywać się w godzinach nocnych. W przypadku wyboru tej pozycji przedział załączeń nie może przechodzić przez godzinę 12 w południe.
  doba od 00:00 do 00:00 – wybór tej pozycji jest zalecany gdy większość czynności związanych z przedziałami załączeń będzie odbywać się w trakcie dnia. W przypadku wyboru tej pozycji przedział załączeń nie może przechodzić przez godzinę 00:00.
 • Ustawienia fabryczne – na samym dole ekranu znajduje sie przycisk „Przywróć ustawienia fabryczne” naciśnięcie tego przycisku spowoduję wyświetlenie okna dialogowego z potwierdzeniem tej operacji, naciśnięcie przycisku „Tak” spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych, co jest równoważne z zastąpieniem wszystkich parametrów sterownika.

 

Załączenia serwisowe

 

Ekran załączenia serwisowe umożliwia ustawienie trybu pracy wyjść A i B, możliwe są trzy tryby pracy wyjść:

 • AUTO – wybór tej pozycji spowoduję że wyjście będzie pracowało automatycznie z godnie z wybranym trybem pracy poprawek i wprowadzonymi przedziałami załączeń od poniedziałku do piątku.
  Dla ustawień fabrycznych dla trybu AUTO wyjścia będą załączane o zachodzie słońca a wyłączane o wschodzie słońca +- 15 minut poprawki dla załączenia i wyłączenia.
 • OFF – wybór tej pozycji spowoduje że wyjście będzie wyłączone na stałe – nie będzie podlegało żadnym regułą sterowania.
 • ON – pojedyncze naciśnięcie tej pozycji spowoduje załączenie wyjścia na 1 minutę (wyświetlona zostanie wartość 01:00 i będzie odliczana do tyłu) po upływie tego czasu wyjście przejdzie do trybu AUTO, dwukrotne naciśnięcie spowoduję załączenie wyjścia na 5 minut, trzykrotne na 10 minut, natomiast czterokrotne spowoduję załączenie wyjścia na stałe – nie będzie ono wtedy podlegało żadnym reguła sterowania.

Ekran załączenia serwisowe dedykowany jest dla kadry zajmującej się konserwacją/utrzymaniem oświetlenia, z pozycji tego ekranu w prosty sposób można załączyć/wyłączyć wyjście, czy też załączyć na określony czas mając pewność że po upływie wybranego czasu wyjście przejdzie do trybu pracy automatycznej.

 

Banki

 

Ekran ten zawiera listę wszystkich zapisanych banków, Bank to zestaw parametrów określający reguły sterowania pracą wyjść oraz wejścia sterownika. Z pozycji tego ekranu można wykonać następujące czynności:

 • Zapisać aktualną konfiguracje sterownika (sterownika z którym aktualnie jesteśmy połączeni) jako bank konfiguracji, w tym celu należy nacisnąć przycisk „Zapisz aktualną konfigurację sterownika jako bank nastaw” spowoduje to uruchomienie oka dialogowego w którym należy wprowadzić nazwę aktualnej konfiguracji, a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”.
 • Zapisać jeden z wybranych banków do sterownika – w tym celu na należy nacisnąć na pozycję którą chcemy zapisać do sterownika, co spowoduję wyświetlenie okna dialogowego w którym należy wybrać pozycje „Zapisz do sterownika”, a następnie nacisnąć przycisk „Zapisz”. Od tego momentu aktualną konfiguracja sterownika zostanie zastąpiona konfiguracją z wybranego banku.
 • Wysłać jeden z wybranych banków np. za pomocą poczt email czy też bluetooth. Wysłany bank nastaw można odebrać na innym telefonie, a następnie zaimportować do aplikacji.
  Funkcjonalność wysyłania banków jest bardzo przydatna gdy utrzymaniem oświetlenia zajmuję się więcej niż jedna osoba, czy też kiedy chcemy przesłać do innej osoby aktualną konfigurację swojego sterownika ASTmini.

 

Wyjście

 

Ekrany Wyjście A oraz Wyjście B odpowiadają za konfiguracje pracy wyjść A i B. Z poziomu tych ekranów można wprowadzić/modyfikować następujące parametry:

 • Ustawić tryb pracy poprawek – dostępne są trzy możliwości:
  Lato – zima – wybór tej pozycji umożliwi korektę astronomicznych czasów załączeń/wyłączeń niezależnie dla czasu zimowego i czasu letniego.
  Kwartalny – wybór tej pozycji umożliwi korektę astronomicznych czasów załączeń/wyłączeń niezależnie dla kwartałów I, II, III, IV.
  Miesięczny – wybór tej pozycji umożliwi korektę astronomicznych czasów załączeń/wyłączeń niezależnie dla każdego miesiąca.
  Dla ustawień fabrycznych sterownika ASTmini poprawki dla załączenia to +15 minut, dla wyłączenia – 15 minut.
 • Wprowadzić przedziały załączeń od poniedziałku do niedzieli. Dla każdego dnia tygodnia można wprowadzić do czterech przedziałów załączeń.
  Przedział załączeń to parametr składający się z dwóch czasów – czasu załączenie oraz czasu wyłączenia, np. wprowadzając parametr T1 Start : 14:00 oraz T1 Stop : 18:00 spowoduję że wyjście będzie załączone od 14 do 18.

Dla ustawień fabrycznych sterownika ASTmini (dla doby od 12:00 do 12:00) przedziały załączeń od poniedziałku do niedzieli sa ustawione identycznie T1 start : astro, T1 stop : astro, co należy interpretować że każdego dnia oświetlenie będzie załączane o zachodzie słońca + poprawka załączenia, oraz wyłączane o wschodzie słońca + poprawka wyłączenia. W zależności od wybranego trybu pracy poprawek w określonych porach roku poprawki załączeń/wyłączeń mogą mieć inną wartość.

 

Wyjście cd.

 

Dla ustawień fabrycznych sterownika ASTmini (dla doby od 00:00 do 00:00) przedziały załączeń od poniedziałku do niedzieli są ustawione identycznie T1,T2,T3,T4 Start : 00:00:00 , T1,T2,T3,T4 Stop : 00:00:00 , co należy interpretować że wyjścia będą cały czas wyłączone.
Zmiana trybu pracy doby dostępna jest z poziomu ekranu START.
doba od 12:00 do 12:00 – wybór tej pozycji jest zalecany gdy większość czynności związanych z przedziałami załączeń będzie odbywać się w godzinach nocnych. W przypadku wyboru tej pozycji przedział załączeń nie może przechodzić przez godzinę 12 w południe.
doba od 00:00 do 00:00 – wybór tej pozycji jest zalecany gdy większość czynności związanych z przedziałami załączeń będzie odbywać się w trakcie dnia. W przypadku wyboru tej pozycji przedział załączeń nie może przechodzić przez godzinę 00:00.

Konfigurując przedziały załączeń np. dla poniedziałku poniżej przedziałów znajduje się przycisk „Zapisz do poniższych”, użycie tego przycisku spowoduje przepisanie konfiguracji przedziałów z poniedziałku do pozostałych dni tygodnia. W przypadku gdy konfiguracja wyjścia B ma być identyczna jak wejścia A na samym dole ekranu konfiguracji wyjścia A znajduje się przycisk „Przenieś nastawy z A do B” użycie tego przycisku spowoduje przeniesienie konfiguracji wyjścia A do wyjścia B. Analogicznie tą samą czynność można wykonać przenosząc konfigurację wyjścia B do wejścia A.

 

Wejście 1

 

Ekran wejście 1 odpowiada za konfiguracje trybu pracy wejścia sterownika. Z poziomu tego ekranu można zmienić tryb pracy, wejście może pracować w jednej z trzech konfiguracji:

 • Fotokomórka – wybór tej pozycji umożliwi korektę załączenie/wyłączenia oświetlenia w zależności od sygnału z fotokomórki
 • Kaskada – wybór tej pozycji spowoduje przekazywanie sygnału z wejścia sterownika na wybrane wyjścia sterownika. Przekazanie sygnału może odbyć się z opóźnieniem zarówno dla załączenia jak i wyłączenia. (W przypadku trybu kaskady i powiązaniu jej z określonym wyjściem, wyjście to nie podlega żadnym regułą sterowania które zostały wprowadzone w na ekranach konfiguracji wyjść)
 • Brak – wybór tej pozycji wyłącza możliwość wpływu wejścia na wyjście tzn. pojawienie się jakiegokolwiek sygnału na wejściu nie wpłynie w żaden sposób na stan wyjść.

Niezależnie od wybranego trybu pracy wejścia każda zmiana stanu wejścia jest rejestrowana w sterowniku. Przykładowo gdy do wejścia nie jest przypisany żaden tryb można je wykorzystać np. jako rejestrację otwarcia/zamknięcia drzwi szafy oświetleniowej.

 

Wyjątki

 

Z poziomu ekranu wyjątki można wykonać następujące czynności:

 • Dodać nowy wyjątek – w celu dodania należy nacisnąć przycisk „Dodaj wyjątek” spowoduje to otwarcie okna dialogowego w którym należy wybrać wyjścia które będą powiązane z wyjątkiem, datę wystąpienia wyjątku, oraz należy wprowadzić przedziały załączeń i nacisnąć przycisk „Zapisz”.
 • Edytować wyjątek – w celu edycji należy nacisnąć na wybranym wyjątku spowoduje to otwarcie okna dialogowego w którym należy wybrać pozycję „Edytuj wyjątek” i nacisnąć przycisk wykonaj, spowoduje to otwarcie okna dialogowego identycznego jak w przypadku dodawania nowego wyjątku, następnie należy zmodyfikować parametry i nacisnąć przycisk „Zapisz”
 • Usunąć wyjątek – w celu usunięcia wyjątku należy nacisnąć na wybraną pozycję spowoduje to otwarcie okna dialogowego w którym należy wybrać pozycje „Usuń wyjątek” i zatwierdzić przyciskiem „Wykonaj”

W sterowniku ASTmini można dodać do 20 wyjątków. Wyjątki których data wykonania już minęła zostają na liście oznaczone jako „Wyjątek przeterminowany” taki wyjątek można usunąć lub poddać edycji np. po to aby nabrał ważności na przyszły rok.

 

Raporty

 

Ekran raporty zawiera listę wszystkich zarejestrowanych zdarzeń. Sterownik ASTmini umożliwia rejestrację do 100 zdarzeń, rejestruje on następujące zdarzenia:

 • załączenie/wyłączenie wyjścia A
 • załączenie/wyłączenie wyjścia B
 • zmiana stanu na wejściu I
 • zanik/powrót zasilania

Każde zarejestrowane zdarzenie posiada dokładną datę oraz godzinę wystąpienia zdarzenia.
W górnej części ekranu znajdują się pola wyboru które umożliwiają filtracje zdarzeń.
Naciśnięcie na którekolwiek ze zdarzeń spowoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wysłanie raportu np. droga email.

 

Mapa

 

Ekran ten zawiera rozmieszczone na mapie sterowniki ASTmini z którymi użytkownik połączył się za pomocą swojego telefonu.
Ikona sterownika z którym aktualnie jesteśmy połączeni wyświetlana jest na niebiesko, ikony pozostałych sterowników są wyświetlane na czerwono. Naciskając na wybraną ikonę sterownika zostanie wyświetlona informacja z nazwą sterownika oraz numerem szafy w której znajduje się sterownik, oczywiście o ile numer SOU został przypisany do sterownika.

Mapa z rozmieszczeniem sterowników jest bardzo dobrym narzędziem inwentaryzacyjnym dla służb zajmujących się konserwacji oświetlenia, np. w sytuacji okresowej kontroli oświetlenia będąc pod wybraną szafą ze sterownikiem ASTmini możemy na mapie sprawdzić jakie szafy mamy w pobliżu, aby optymalnie zorganizować trasę dojazdu.