Polityka Prywatności aplikacji mobilnych

[ASTdim, ASTmicro, ASTmobile, ASTorlik, ASTfoto, ASTgarden]

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za
pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez spółkę AST SYSTEM Sp. z o.o.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka AST SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Ochla – Kornela Makuszyńskiego 2, 66-006 Zielona Góra, NIP 973-101-87-52 wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000523066 (zwana dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
5. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne, dane geograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane
automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 3 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

Administrator nie zbiera żadnych danych osobowych w celu nawiązania kontaktu.

§ 4 Zbieranie danych osobowych

Administrator nie zbiera żadnych danych osobowych.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych.
2. Dane o lokalizacji Użytkownika, są przekazywane i wykorzystywane wyłącznie do określenia pozycji za zgodą Użytkownika i przekazane do urządzenia sterującego.

§ 6 Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany funkcjonalności Aplikacji.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania Aplikacji tylko i wyłącznie z obowiązującą Polityką Prywatności i obowiązującym prawem.